News

Shri Shikshayatan College participates in The Leadership Training Society

Shri Shikshayatan College participates in The Leadership Training Society

The Telegraph – 25th December 2011 – Shri Shikshayatan College participates in The Leadership Training Society (LTS) carnival held on December 17th and 18th.